ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

ΠΡΟΔΟΣΙΑ 1974 ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ – Ἡ Προδοσία γεννοβολάει Προδοσίαν!
Tuesday
05/05/2020
04:04 GMT+2
Κείμενα Γνώμης ΚΥΠΡΟΣ Μεταπολίτευση
0

Σχόλιο GMR: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ (ασχέτως προσωπικών χαρακτηρισμών από τους καταγγέλλοντες), που ΠΟΤΕ δεν απασχόλησαν ΒΟΥΛΗ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

 

 

armahellas, 20 Ιουλίου 2017

 

 

 

Σὰν σήμερα, τὴν 20ὴν Ἰουλίου 1974, στὰ πλαίσια ἑνὸς σκοτεινοῦ προδοτικοῦ σχεδίου συνεννοήσεως, ἐξεκίνησεν ὁ “Ἀττίλας” τὴν βάρβαρη κι ἀνταξίαν τῶν μογγολικῶν παραδόσεων εἰσβολήν του στὴν Κύπρο. Κατ᾿ ἐκείνην οἱ “Ἕλληνες” προδόται συνέπραττον μετὰ τῶν Τούρκων, μὲ ἀντάλλαγμα τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς τὴν … ποθητὴν ἐπάνοδον τῆς κυνοβουλευτικῆς Δεινοκρατίας εἰς τὴν Πατρίδα μας, τὴν γνωστὴν ὡς “Μεταπολίτευσιν”…

Προδοσία σχεδὸν ἀπροκάλυπτος: τὴν προτεραίαν τῆς εἰσβολῆς, ὁ δόλιος ῥασοφόρος πολιτικάντης Μακάριος εἶχεν ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ ἐκτάκτως ἐπὶ τούτῳ συγκληθέντος Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. κυριολεκτικῶς προσκαλέσει καὶ παρακαλέσει τοὺς Τούρκους νὰ εἰσβάλουν ἀμέσως, διότι “ἡ Ἑλλὰς τὸ εἶχεν ἤδη πράξει”, ὅπως ὁ ἴδιος θρασύτατα ἡρμήνευσε πρὸ τῆς διεθνοῦς κοινότητος τὴν ἀνατροπήν του καὶ τὸν διορισμὸν τοῦ ἥρωος Νικολάου Σαμψὼν τὴν 15ην Ἰουλίου (βλ. http://www.armahellas.com/?p=22670), ἐπικαλούμενος καὶ τὰς προδοτικὰς συμφωνίας Ζυρίχης-Λονδίνου (1959) τοῦ ἐθνοπροδότου Κ. Καραμανλῆ, βάσει τῶν ὁποίων ἡ Τουρκία διὰ πρώτην φορὰν εἰσήγετο ὡς ἰσότιμος διαπραγματευτὴς εἰς τὰς ἑλληνοβρεττανικὰς συνομιλίας, ἰσοτίμως καθισταμένη καὶ “ἐγγυητρία δύναμις” (οἱ Τουρκοκύπριοι ἀπετέλουν τότε μόλις τὸ 18% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου).

Σκοτεινὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα (ὑπὸ τὸν ἑβραῖον ὑπουργὸν ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Henry Kissinger), ὁμοῦ μετὰ τῆς ἰσραηλινῆς ΜΟΣΑΝΤ, κατηύθυναν τὰ νήματα καί, κυρίως, τὰ ἀμέσως ἐμπλεκόμενα ἀνδρείκελά των, ἤτοι τὴν τότε προδοτικὴν ἡγεσίαν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, πρώτιστα δὲ τὸν συνωμότην ἀρχηγὸν Ναυτικοῦ Πέτρον Ἀραπάκην, τὸν ἐφιαλτικὸν ἀρχηγὸν ΓΕΕΘΑ Γρηγ. Μπονᾶνον καὶ τὸν συνωμότην ἀρχηγὸν Ἀεροπορίας Παπανικολάου, εἰς τὴν συνειδητὴν παθητικότητα πρὸ τῆς ἐκτυλισσομένης τουρκικῆς εἰσβολῆς, προκειμένου νὰ ἀφεθῇ νὰ ἐκτυλιχθῇ ἡ ἐθνικὴ συμφορὰ ὥστε, ἐν μέσῳ ταύτης, νὰ ὑπαναστρέψῃ ὁ κυνοβουλευτικὸς συρφετὸς καὶ ἡ διεφθαρμένη του ἀκολουθία, ὑπὸ τὸν Κ. Καραμανλῆν, ἐπιπίπτων εἰς τὴν ἀπὸ τοῦ 1967 ἀπολεσθεῖσαν “λείαν” του…

Ὁ ταξίαρχος Ἰωαννίδης ἔλαβε “διαβεβαιώσεις” ὑπὸ τῶν Ἀμερικανῶν (κατὰ τὴν βλακώδη παλαιὰν ἔμμονον πίστιν τῆς μεταπολεμικῆς δεξιᾶς εἰς τὴν ”ὑπερατλαντικὴν προστάτιδα σύμμαχον”…) ὅτι δὲν θὰ ἐγίνετο τουρκικὴ ἐπέμβασις μετὰ τὸ κίνημα, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ Τοῦρκοι ἐλάμβανον ἐξ ΗΠΑ “πράσινον φῶς” ὅτι ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἐπέμβῃ, καθὼς ἄλλως δὲν θὰ ἐτόλμουν τότε οὔτε νὰ τὸ διανοηθοῦν! Ἐκ τῆς παλαιοτέρας τῶν δύο παρατεθεισῶν συνεντεύξεων τοῦ Ἕλληνος ἥρωος Νικολάου Σαμψὼν προκύπτει μάλιστα ὅτι ἦτο ἡ προδοτικὴ συμπαιγνία τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ὅπλων τῆς Ἑλλάδος ποὺ ὠργάνωσε τὸ πραξικόπημα, ἀφοῦ ἔπεισαν τὸν Ἰωαννίδην (ποὺ ἦτο πανταχόθεν παγιδευμένος δίχως νὰ τὸ γνωρίζῃ…), ὅλως δὲ τυχαίως ἐπέλεξαν τελικῶς τὸν Νικ. Σαμψών! Συμπαιγνία ἐνωρχηστρωμένη ὑπὸ Ἀμερικανοσιωνιστῶν, βρεττανοσιωνιστῶν, τοῦ Κ. Καραμανλῆ καὶ λοιπῶν πολιτικάντηδων, ἦτο δ᾿ ἐν γνώσει καὶ τοῦ “τέως” Κωνσταντίνου ἀλλὰ καὶ τοῦ Μακαρίου, τοὐλάχιστον γενικῶς, καὶ ὁ ὁποῖος Μακάριος ἐπιμελῶς ἀφέθη νὰ διαφύγῃ! … Διὰ νὰ προσκαλέσῃ κατόπιν τὸν Ἀττίλαν ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ, ὥστε μέσῳ τοῦ “Ἀττίλα” νὰ ἐπανέλθῃ ὁ προδοτικὸς θλιβερὸς ἑσμὸς πολιτικάντηδων διὰ τῆς κληθείσης Μεταπολιτεύσεως, μὲ τὰς γνωστὰς ὀλεθρίας διὰ τὴν Ἑλλάδα συνεπείας!

Μίαν Ἑλλάδα πού, μπορεῖ πλέον σήμερα μετὰ 43 ἔτη δημοκρατικῆς δῃώσεως νὰ φαντάζῃ ὡς ἀνίκανος νᾶνος (καὶ δεμένος χειροπόδαρα…) πρὸ τοῦ τουρκικοῦ γίγαντος, ὅμως τὸ 1974 εἶχεν ἀκαταμάχητον ὑπεροχὴν ἔναντι τῆς Τουρκίας! Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρω:

Ἡ Ἀεροπορία μας διέθετε 60 καινοτόμα φοβερὰ βομβαρδιστικὰ A7 Corsair, μὲ ἀκτῖνα δράσεως χωρὶς ἀνεφοδιασμὸν ὣς τὸ Ἰράν, 22 (τὰ πρῶτα παραληφθέντα, συντόμως θὰ ἀνήρχοντο εἰς 38) ὑπερσύγχρονα κι ἐκπληκτικὰ καταδιωκτικά/ἐλαφρὰ βομβαρδιστικὰ Phantom F-4, ἕνα πολὺ ἐπίφοβον ὑπερόπλον τῆς ἐποχῆς· ἀπέναντι σ᾿ αὐτὰ ἡ Τουρκία δὲν εἶχε ΤΙΠΟΤΕ ἀντίστοιχον ν᾿ ἀντιπαραθέσῃ! Κατὰ ξηρὰν τὰ ἡμέτερα γαλλικῆς κατασκευῆς ἅρματα ΑΜΧ ἦσαν κατὰ πολὺ ἀνώτερα τῶν τουρκικῶν Μ-47. Αἱ κατὰ θάλασσαν δυνάμεις μας περιελάμβανον 6 ταχείας γαλλικὰς πυραυλακάτους μετ᾿ αὐτοκατευθυνομένων πυραύλων (ἔναντι 0 τῆς Τουρκίας), 10 ἀντιτορπιλικά (ἔναντι 14 ἀπηρχαιωμένων τῆς Τουρκίας), πλὴν δὲ τῶν βραδυκαύστων ὑποβρυχίων τοῦ Β΄ΠΠ, ἀντίστοιχα τῶν ὁποίων διέθετε καὶ ἡ Τουρκία, τὸ Ναυτικόν μας ἐπὶ πλέον διέθετε καὶ 8 ταχέα κι εὐέλικτα γερμανικὰ ὑποβρύχια, ἐξ ὧν τὰ 4 ὑπερσύγχρονα, ποὺ εἶχε μόλις πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν παραλάβει καὶ ἐντάξει εἰς ἐνεργὸν ὑπηρεσίαν, ἕκαστον φέρον 16 τορπίλας!


Αὐτὰ τὰ τελευταῖα εὑρέθησαν κάτωθεν τῆς πρὸς ἀπόβασιν πλεούσης τουρκικῆς ἀρμάδος μεταξὺ Ῥόδου καὶ Κύπρου κατὰ τὴν κρίσιμον νύκτα, ὁπότε καὶ ἐζήτησαν ἐντολὰς ὑπὸ τοῦ συγχρόνου Ἐφιάλτου Ἀραπάκη· ξέρετε τὶ διέταξεν ὁ τελευταῖος; Ὄχι ἁπλῶς νὰ μὴ δράσουν, ἀλλὰ νὰ ἐπανέλθουν πάραυτα εἰς τὴν βάσιν των!!! Ἠγνόησεν δὲ καὶ παρέκαμψεν ῥητὴν ἐντολὴν τοῦ Ἰωαννίδη ὅπως βυθίσωσι τὸν τουρκικὸν ἀποβατικὸν στόλον ἐν Κηρυνείᾳ, ὅπως ἀκριβῶς ἀντιστοίχως ἔπραξε (διὰ τὴν ἀκρίβειαν, ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΕΝ!) καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Ἀεροπορίας Παπανικολάου, διαταχθεὶς ν᾿ ἀποστείλῃ Phantom F-4 πρὸς βομβαρδισμὸν τῶν ἀποβιβαζομένων (κυριολεκτικῶς!) Τούρκων…

Δυστυχῶς πολὺ ἀργὰ ξυπνοῦσε ἀπὸ τὶς αὐταπάτες του ὁ Ἰωαννίδης, καθὼς τὸ πρωὶ τῆς εἰσβολῆς ποὺ ὁ (Ἑβραιο-)ἀμερικανὸς ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν Joseph Sisco, δεξὶ χέρι τοῦ Henry Kissinger μὲ ἁρμοδιότητα τὴν Μἐσην Ἀνατολήν (βλ. Ἰσραήλ, χάριν τοῦ ὁποίου καὶ εἶχεν ἀνατραπῆ ὁ “μὴ συνεργάσιμος” Γ. Παπαδόπουλος, μέσῳ … “ἡρώων Πολυτεχνείου”…), συνεσκέπτετο μετὰ τοῦ ὑποτελοῦς του Γρ. Μπονάνου ἐν Πενταγώνῳ, τοῦ εἶπεν ὠργισμένος: “Μᾶς ἐξηπατήσατε! Ἡμεῖς, ὅμως, θὰ κηρύξωμεν πόλεμον!” Οὔτε πρὸς τοῦτο, ὅμως, δυστυχῶς ἀπεδείχθη ἱκανός, ὁ δὲ πρὸς τοῦτο κρίσιμος ἀρχηγὸς Γ΄ΣΣ Ἰ. Ντάβος ἀπετέλει ἐπίσης μέρος τῆς συνωμοσίας, ἀδρανῶν μὲν ὡς πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ καθήκοντος καὶ τῶν ἐντολῶν του, δραστηρίως ὅμως συλλέξας καὶ ὑπογραφὰς 250 ἀξ/κῶν του ὑπὲρ τῆς παραδόσεως τῆς ἐξουσίας εἰς Κ. Καραμανλῆν!

Προέβησαν δὲ σπασμῳδικῶς εἰς μίαν ἀψυχολόγητον γενικὴν ἐπιστράτευσιν, ποὺ οὔτε τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1940 δὲν εἶχε γίνει, προκαλοῦντες χαώδεις καταστάσεις… Παρ᾿ ὅτι ἡ ἀνταπόκρισις τοῦ Στρατοῦ εἰς τὴν ὅλως ἀχρείαστον αὐτὴν δοκιμασίαν (μία μερικὴ ἐπιστράτευσις θὰ ἦτο, πάντως, ὑπεραρκετή!) ὑπῆρξεν ἐκπληκτικῶς καλή. Ὅμως ΕΠΡΕΠΕ παντὶ τρόπῳ νὰ προκληθῇ χάος, ὥστε ὁ λαὸς νὰ ὡριμάσῃ ψυχολογικῶς διὰ νὰ προσπέσῃ γονυκλινὴς πρὸ τῶν ἐπερχομένων ἐθνολετήρων…
Καὶ πάλιν μόνον ἐνδεικτικῶς, ἀντιγράφω ἐκ τῆς σημερινῆς καθεστωτικῆς (διαδικτυακῆς) “Ἐλευθεροτυπίας” (
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=375814):

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, εδώ.

 

Πηγή: armahellas.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Upload File

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.