ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Γιατί πληρώνουμε 571.000 τόκους στην Ελληνικός Χρυσός;
Thursday
28/03/2019
20:37 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος antigoldgreece
0

 

 

antigoldgreece, 28 Μαρ. 2018

 

 

 

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 571.612,97 € (πεντακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων […] για την ανάγκη κάλυψης δαπάνης για την καταβολή τόκων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων με δικαιούχο την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ».

Η απόφαση βρέθηκε ανηρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει ημερομηνία 08-03-2019. Εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και υπογράφει ο Γενικός Διευθυντής Φορολογικής Διοίκησης, Ευθύμιος Σαΐτης.

(more…)