ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Το θέμα εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικόν…
Tuesday
08/11/2022
00:54 GMT+2
Κείμενα Γνώμης Απ. Ευθυμιάδης ΕΝΕΡΓΕΙΑ
0

_.

 

 

 

 

dr. Απ. Ευθυμιάδης, 6 Νοεμβρίου 2022

 

 

 

 

 

 

Το θέμα εἶναι ἄκρως ἀνησυχητικόν, δεδομένου ὅτι αἱ μΑΠΕΣ (μεταβληταί ἈΠΕ Συστήματος, ἥγουν αἰολικά και Φ/Β) εἰς τας ὁποίας ἐπενδύσαμε ὠς χώρα πάσας τας ἀποταμιεύσεις ἡμῶν εἶναι ἀνίκανες ἵνα καλύψουσιν αὐτοτελῶς ἕνα μικρό ἔστω ποσοστό τῆς ζητήσεως ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἐνῶ πλέον το φυσικό ἀέριο ἔχει καταστεῖ παίγνιον τῶν μεγάλων γεωπολιτικῶν δυνάμεων καὶ εἶναι πλέον ἀπρόσιτον εἰς την Εὐρώπην, φυσικῶς καὶ οἰκονομικῶς, τουλάχιστον δια μία πενταετία.

Ὅπως γράφουν (12/2019) οἱ κ.κ. Κ.Ασαλουμιδης και Στ.Πρασσος, νῦν καὶ τέως πρόεδρος στο σωματεῖο «Ἐργατική Ἀλληλεγγύη» τῆς ΔΕΗ,

«Σε ότι αφορά τις ΑΠΕ κατανέμονται ως εξής: Από Φ/Β 2.264 MW Από Αιολικά (Α/Π) 2.850 MW Και από μικρότερα έργα ΑΠΕ (μικρά υδροηλεκτρικά, Φ/Β στέγης, βιοενέργειας, ΣΗΘΥΑ κλπ) 900 MW περίπου.

Άλλες 10.000 MW από βιομηχανικές ΑΠΕ κυρίως βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής ή αδειοδότησης σύνδεσης στο σύστημα για πώλησης ισχύος. Ταυτόχρονα υπάρχουν αιτήσεις για νέες κατασκευές έργων ΑΠΕ, κυρίως αιολικά ισχύος πάνω από 100.000 MW!»

Δηλαδή με μία μέση ζήτησιν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας περί τα 6500 MW καὶ με πλήρη κορεσμό τῶν δικτύων μεταφορᾶς Η.Ε. πρέπει σήμερον:

Α. Ἄμεσος παῦσις τῆς ἐθνικῆς αἰμοραγίας σε πλήρως ἄχρηστα καὶ νέα ἔργα μΑΠΕΣ

Β. Ἄμεσος ἀνάτυξις των λιγνιτορυχείων τῆς χώρας (παλαιῶν καὶ νέων) ὠς πρώτη ἐθνική προτεραιότητα και εἰσαγωγή νέων τεχνολογιῶν εἰς την ἐκμετάλλευσιν ὑφισταμένων λινγιτικῶν πεδίων (π.χ. ἀεριοποίησιν)

Γ. Ἀνασύστασιν τῶν φιλικῶν σχέσεων με τάς προμηθευτρίας χώρας , σε συνεργασίαν με ἐτέρας Εὐρωπαικάς χώρας διά ἐξασφάλισιν ἱκανῶν ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου, δια την ἄμεσον ἀνακούφισιν τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως

 

Πηγή: oataktos.wordpress.com

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΑΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Monday
15/08/2022
01:47 GMT+2
Κείμενα Γνώμης Απ. Ευθυμιάδης ΕΝΕΡΓΕΙΑ
0

_.

 

 

 

 

 

Απ. Ευθυμιάδης,13 Αυγούστου 2022

 

 

 

 

 

 

Μόλις μία τριετία πριν καταστρώναμε Στρατηγικό Σχέδιο ἀπολιγνιτοποιήσεως, («Μαστερ Πλαν» εἰς την κοινοβαρβαρικήν), καὶ μάλιστα με διαδικασίας τοῦ κατ’ ἐπείγοντος (Φάστ Τράκ εἰς την φραγκολεβαντίνικην), ἐλύληθεν ἡ ὤρα ἵνα ἀναπτύξωμεν Στρατηγικόν Σχέδιον ἐπαναλιγνιτοποιήσεως ἵνα ἀποσοβήσωμεν μία ἀπό τας μεγαλυτέρας οἰκονομτικάς ζημίας εἰς την ἱστορία τῆς χώρας. Με τας σημερινάς, προβλεπόμενας και αὐξημένας τιμάς τῆς κιλοβατώρας κατά τουλάχιστον 30 λεπτά, και για χρόνικό διάστημα μόνο ἑνός ἔτους, ἡ ζημία χωρίς τον λιγνίτη θα ἀνέλθῃ τουλάχιστον στα 25 δις. Εὐρώ!!!

Με βάση τα στοιχεία τοῦ ἈΔΜΗΕ εἰς το ἀκόλουθον Σχῆμα δίδεται ἡ πτωτική πορεία τοῦ λιγνίτη εἰς την ἠλεκτροπαραγωγή τῆς χώρας ἔναντι τοῦ φυσικοῦ ἀερίου το ὀποῖο διαγράφει ἀκριβῶς την ἀντίστροφη πορεία, κατά τρόπο προσχεδιασμένο ὄπως προκύπτει ἀπό τις γραμμικές γραμμές τάσεως τοῦ κατωτέρω Σχήματος.. Ἔτσι κατά τα ἔτη 2021 και 2022 (μέχρι καὶ τον Ἰούνιο ), ἡ συμμετοχή τοῦ λιγνίτη ἔπεσε στο ἐλάχιστο περί το 10%.

Ἀπό το σχῆμα ἐπίσης προκύπτει ὅτι παρά την ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, η συμμετοχή τοῦ λιγνίτη εἰς την ἠλεκτροπαραγωγή παραμένει στα ἱστορικά ἐλάχιστα το 2022 (μέχρι τον Ἰούνιο), γεγονός ἐνδεικτικό τῆς δυσχεροῦς ταχείας ἐπαναλιγνιτοποιήσεως τῆς χώρας. Καθοριστικός παράγοντας εἰς την πορεία αὐτή θα ἔχῃ η ταχεία κινητοποίησις δια την ἐκ νέου ἀνάπτυξιν τῶν λιγνιτορυχείων δια την ἐξόρυξιν ποιοτικού λιγνίτου ὑψηλῆς θερμογόνου δυνάμεως καὶ τουλάχιστον περί τα 1600 kcal/kg = 1,86 kWh/kg. Προκειμένου να παραχθῇ το 30% τῆς ἑτησίας ἐγχωρίας ζητήσεως ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας, δηλαδή περί τας 17.000 GWh, ἀπαιτεῖται ἡ ἐξόρυξις 17.000.000.000 / 33% /1,86 = 27,7 ἑκατ. τόνοι, ὅπου στο 33% ἐκτιμάται ὅτι θα κυμανθῇ ὁ μέσος βαθμός ἀποδόσεως τῆς λιγνιτικῆς ἠλεκτροπαραγωγῆς. Ὅπως ἐπισημαίνει ὁ συνάδελφος Λεονάρδος, μαζί με τον λιγνίτη αὐτόν θα πρέπει να ἐξορυχθοῦν ἐπίσης και στείρα ὄπου θα φθάσουν περί τα 200 ἐκατ. κυβικά μέτρα !!!

Το 1996 ἐκπονήθηκε ἀπό την ΔΕΗ το Master Plan ορυχείων της εταιρείας σε συνεργασία με την ἑταιρεία Rheinbraun Engineering και τα στελέχη τῆς ΔΕΗ. Αὐτό το σχέδιον χρειάζεται σήμερα επειγόντως ἐπικαιροποίησιν ὥστε να ἀνταποκρίνεται εἰς τις σημερινές δραματικές ἀνάγκες τῆς χώρας μας για λιγνίτη. Δεν εἶναι δυνατόν το θέμα αὐτό να ἀφαιθῇ εἰς χείρας πολιτικῶν ἀλλά θα πρέπει να συγκροτηθῇ τάχιστα μία ἐθνική ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων ὤστε να προτείνει ἕνα ἄμεσο ἐπενδυτικό πρόγραμμα δια την ἀναβάθμισιν τῶν ὀρυχείων. Το θέμα εἴναι ἄκρως σημαντικό και θα πρέπει τελικῶς να τεθῇ σε ἄμεσο δημοψήφισμα το κατά πόσο εἴμαστε ὑπέρ στηρίξεως τοῦ λιγνίτη δια την κάλυψιν ἔως του 30% τῆς ζητήσεως τα ἐπόμενα 15 ἔτη, προκειμένου να ἀναληφθῇ μία μεγάλη ἐπενδυτική πρωτοβουλία ὑπέρ τοῦ λιγνίτη!!!

 

 

Πηγή: oataktos.wordpress.com/