ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΑΚΡΟΒΑΤΙΣΜΟΙ
Saturday
02/03/2019
10:55 GMT+2
Επιστημονική τεκμηρίωση υπέρ του εθνικού νομίσματος Ανδρ. Δημητρόπουλος
0

 

 

 

Ανδ. Δημητρόπουλος , 6 Φεβ. 2019

 

1. Στην μνημονιακή Ελλάδα στην οποία η τήρηση και η εφαρμογή του Συντάγματος αγκομαχά και υποφέρει κάτω από την πίεση του χρέους και των δανειστών, δεν είναι ασφαλώς λίγες οι φορές, κατά τις οποίες η κοινοβουλευτική πραγματικότητα βγαίνει έξω από το όρια της συνήθους κοινοβουλευτικής πρακτικής, των κοινοβουλευτικών ηθών και της κοινοβουλευτικής κανονικότητας. Στο πλαίσιο αυτό ανήκουν, οι προσπάθειες ad hocτροποποίησης του Κανονισμού της Βουλής και οι νεόκοπες “δηλώσεις στήριξης”.

2. Την έννοια και τη συγκρότηση των Κοινοβουλευτικών ομάδων (ΚΟ) ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής (ΚΒ). O ελάχιστoς αριθμός Boυλευτών για τη συγκρότηση μιας Koινoβoυλευτικής Oμάδας είναι δέκα. Αν στην πορεία αποχωρήσουν βουλευτές ο χαρακτήρας και η αναγνώριση όπως επίσης και τα προνόμια της κοινοβουλευτικής ομάδας διατηρούνται μέχρι και του αριθμού των πέντε βουλευτών, εφόσον συντρέχουν οι (δύο) προϋποθέσεις που ορίζει ο ΚΒ. Κατά την πρώτη που ενδιαφέρει εν προκειμένω, πρέπει οι πέντε βουλευτές να εκλέχθηκαν με το συγκεκριμένο κόμμα και εξακoλoυθoύν να ανήκoυν σε αυτό. Αν επομένως έχουν απομείνει 4 από τους παλαιούς βουλευτές και έχει προσχωρήσει ένας, πληρούται το αριθμητικό όχι όμως και το «ποιοτικό» κριτήριο. Είναι ακριβώς η κατάργηση του ποιοτικού κριτηρίου εκείνη που επιδιώκεται με την τροποποίηση του ΚΒ έτσι ώστε να αρκεί ο αριθμός των βουλευτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική τους καταγωγή. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι θα είναι καλλίτερη και η μείωση του ελάχιστου αριθμού που απαιτείται για την συγκρότηση ΚΟ. Πέρα από την θέση, υπέρ ή κατά, που μπορεί να έχει κανείς για τα συγκεκριμένα θέματα, αναντίρρητο είναι ότι αλλαγές τόσο στον ΚΒ ή και οπουδήποτε αλλού πρέπει να γίνονται γενικά και απρόσωπα και όχι να έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα ή και να επιτρέπουν την υπόνοια έστω ότι γίνονται ανταποδοτικά.

3. Κατά τον ΚΒ κάθε βoυλευτής μπoρεί να ανήκει σε μία μόνo Koινoβoυλευτική Oμάδα. Κάθε βουλευτής μπορεί είτε να ανήκει σε μια ΚΟ είτε να μην ανήκει, δηλαδή να είναι ανεξάρτητος. Εφόσον όμως ανήκει σε ΚΟ, μπορεί να επιλέξει μόνον μία, δεν μπορεί δηλαδή να είναι μέλος δύο κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν μπορεί ένας βουλευτής να είναι μέλος δύο πχ συμπολιτευόμενων ή αντιπολιτευόμενων ΚΟ και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι μέλος της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Τέτοιες καταστάσεις δεν αντιβαίνουν απλά στην κοινοβουλευτική πρακτική αλλά και στην κοινοβουλευτική και την κοινή λογική. Από την άποψη αυτή οι ¨δηλώσεις στήριξης¨ των 6 βουλευτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές και κυρίως των δύο εξ αυτών οι οποίοι δεν είναι ανεξάρτητοι αλλά ανήκουν ήδη σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και τούτο διότι αφενός με απαγορεύεται ένας βουλευτής να ανήκει σε δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, αφετέρου διότι είναι αδιανόητο βουλευτής κοινοβουλευτικής ομάδας να μη στηρίζει την ομάδα στην οποία ανήκει αλλά να υποβάλλει δήλωση στήριξης υπέρ άλλης.

4. Οι Boυλευτές θεωρoύνται ότι ανήκoυν στην Koινoβoυλευτική Oμάδα τoυ Kόμματoς με τo oπoίo εκλέχθηκαν, εκτός αν δηλώσoυν ενυπόγραφα διαφoρετική πρoτίμηση. H ενυπόγραφη αυτή δήλωση μπoρεί να υπoβληθεί στoν Πρόεδρo της Boυλής oπoτεδήπoτε κατά τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ. Κατά τον ΚΒ στον Πρόεδρο υποβάλλεται δήλωση προτίμησης για την ένταξη σε κάποια ΚΟ ή δήλωση αποχώρησης και ανεξαρτητοποίησης. Δήλωση “στήριξης” δεν προβλέπεται, προφανώς διότι εμπεριέχει έντονη αντιφατικότητα. Ουσιαστικά σημαίνει ένταξη στην ΚΟ υπέρ της οποίας δηλώνεται η στήριξη, τυπικά όμως … διατηρείται η ιδιότητα του … ανεξάρτητου ή του μέλους άλλης ΚΟ. Όμως έχοντας υποβάλλει τέτοια δήλωση ουδείς είναι πλέον ούτε … ανεξάρτητος ούτε…. μέλος άλλης ΚΟ. Είναι χρέος του Προέδρου της Βουλής να άρει τους αντίθετους προς την κανονικότητα κοινοβουλευτικούς αυτούς ακροβατισμούς.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 5.2/2019

 

Πηγή: andreasdimitropoulos.blogspot

 

 

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Upload File

You can include images or files in your comment by selecting them below. Once you select a file, it will be uploaded and a link to it added to your comment. You can upload as many images or files as you like and they will all be added to your comment.