ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΣΙΓΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΣΗΣ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ.

Τό ρωμαίϊκο φιλότιμο, ἀρετή έν ἐλλείψει στό καθεστώς τῆς Δεσποτοκρατίας
Tuesday
31/07/2018
03:43 GMT+2
Κείμενα Γνώμης ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ
1

 

 

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ, 20-3-2016

 

Δύο χιλιάδες χρόνια σχεδὸν ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολὴ σφυρηλατεῖ καὶ διαφυλάττει τὴν ἰδιοπροσωπία τῆς Ρωμῃοσύνης· τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόθρησκον, τὸ ὁμόγλωσσον καὶ τὸ ὁμότροπον τοῦ Ἔθνους,1 χαρακτηριστικὰ ποὺ μεταποιεῖ στὴν μεγαλωσύνη τῆς πνευματικότητος τοῦ Ὀρθοδόξου Γένους.

Ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παράδοση διασώζει τὴν εὐσεβεία πρὸς τὸ θεῖο, ἀλλὰ ἀποβάλλει τοὺς ψεύτικους θεοὺς καὶ τὶς δεισιδαιμονίες· υἱοθετεῖ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ παραδοσιακοῦ τυπικοῦ τῆς λατρείας καὶ τὸ γεμίζει μὲ τὴν ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, μὲ τὴν ἀγάπη Του καὶ μὲ τὴ διδασκαλία Του περὶ τοῦ μόνου καὶ ἀληθινοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του εἰς τὴν ἐπουράνιο βασιλεία Του. Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία διατηρεῖ τὴ μέθοδο τῆς συζητήσεως/ἀναζητήσεως καὶ τὸ σύστημα τῶν λογικῶν κατηγοριῶν, ἀλλὰ ἀπορρίπτει τὶς δαιμονικὲς καὶ ἐφάμαρτες ἀντιλήψεις. Διασώζει τὴν μοναδικὴ σὲ λεκτικὸ πλοῦτο, νοηματοδότηση καὶ δομὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, μὲ τὴν ὁποίαν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφραστοῦν στὴν αὐθεντικότητά τους τὰ βαθειά, λεπτοφυῆ καὶ ὑψηπετῆ ―κυρίως καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλα θεόπνευστα― θεολογικὰ νοήματα τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως.

Η συνέχεια στο συνημμένο PDF αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ (061, 2016-03-20)_Το Ρωμαίϊκο Φιλότιμο